تعرفه میل سرور

پر سرعت ترین میل سرورهارا با ما تجربه کنید
 • شخصی

  45,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    50 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    100 عدد

   • IP شخصی
    دارد


 • شرکتی(پایه)

  300,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    50 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    100 عدد

   • IP شخصی
    دارد


 • شرکتی (پیشرفته)

  1,000,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    50 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    100 عدد

   • IP شخصی
    دارد


 • سازمانی(کوچک)

  2,000,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    100 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    200 عدد

   • IP شخصی
    دارد


 • سازمانی(متوسط)

  4,000,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    200 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    500 عدد

   • IP شخصی
    دارد


 • سازمانی(بزرگ)

  7,000,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید


   • inbox
    500 عدد

   • حجم دیتا(فضای دسیک)
    1000 عدد

   • IP شخصی
    دارد