جستجوی دامین

www.

مثال: Google

.com.net.org.info.ir
.name.us.biz.ca.tv
.eu.ro.ws.co.uk.de